< Publikacje i artykuły - www.osw.hg.pl

Dziennikarskie potyczki

Program wychowawczy dla młodzieży z Ośrodka Szkolno Wychowawczego dotyczący działalności koła redakcyjnego.

Wprowadzenie.
Jako wychowawca w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii Nr 5 w Warszawie pracuję z dziećmi o bardzo niskiej samoocenie i bardzo małych zainteresowaniach. Zauważyłam, że tkwi w nich ogromne pragnienie pokazania tego co robią, tworzą- innym osobom. Podczas organizowania różnych zabaw dzieci wyzwalają w sobie ogromną energię i pomysłowość. Postanowiłam więc wykorzystać te umiejętności i spróbować założyć koło redakcyjne w naszym ośrodku. Na zajęciach koła króluje dobra zabawa, ale najważniejsze jest to, że w jego trakcie młodzież staje się redaktorami i dziennikarzami - twórcami swojej gazetki.

Cele.

 • Uatrakcyjnienie zajęć pozalekcyjnych i wyzwolenie postaw kreatywnych wśród młodzieży,
 • Wyposażenie dzieci w umiejętności, które pozwolą im na amatorską działalność dziennikarską
 • Wzbogacenie doświadczeń dzieci o wiedzę o otaczającej je rzeczywistości poprzez wskazanie różnych dróg poznania,
 • Łączenie trzech kategorii aktywności emocjonalnej, intelektualnej i praktycznej,
 • Rozwijanie zainteresowań i uzdolnień wychowanków,
 • Kształtowanie obrazu własnej osoby i samooceny
 • Nabywanie umiejętności organizowania sobie pracy i współdziałania w grupie.

  Oczekiwane efekty. Uczniowie:

 • jako redaktorzy osiągają lepszą sprawność władania językiem mówionym, poszerzają zasób słownictwa
 • poznają nowoczesne środki przekazywania informacji ( Internet, TV, radio, prasa)
 • Potrafią wyszukać informacje na dany temat
 • Umieją korzystać z encyklopedii, słowników w celu zdobycia lub poszerzenia informacji
 • Są spostrzegawczy i interesują się ciekawymi wydarzeniami w Polsce i na świecie
 • Wiedzą na czym polega praca dziennikarza i jakie studia należy skończyć aby nim zostać
 • Poprzez pisanie artykułów do gazetki ćwiczą poprawny styl pisania i zasady ortograficzne.

  Treści programowe

 • pisanie i redagowanie artykułów
 • wzbogacanie, uściślanie słownictwa związanego z pracą redaktora np. "kaczka dziennikarska"
 • rozmowy dotyczące materiałów przygotowanych przez wychowanków
 • poznanie gatunków informacyjnych np.(sprawozdanie, życiorys, reportaż, zajawkę czyli zapowiedź)
 • poznanie międzynarodowych zasad etyki profesjonalnej oraz karty etycznej mediów
 • zapoznanie się z zasadami jak dobrze przeprowadzić wywiad

  Środki dydaktyczne:

 • komputer, drukarka, skaner, dyktafon, aparat fotograficzny, Internet, gazety młodzieżowe, książki, encyklopedie.

  Formy i metody pracy:
 • indywidualna praca z tekstem
 • grupowa praca - "burza mózgów"
 • praca przy komputerze
 • zabawy i gry umysłowe
  Aneta Sikora