Specjalny Ośrodek Wychowawczy

Specjalny Ośrodek Wychowawczy „Dom przy Rynku”dawny Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii nr 5 "Dom przy Rynku"  w Warszawie jest placówką, która od lat pracuje z podopiecznymi sprawiającymi kłopoty wychowawcze zarówno w szkole jak i w środowisku naturalnym. Ośrodek wspiera uczniów, którzy z powodu zaburzeń rozwojowych, trudności w uczeniu się oraz zaburzeń w funkcjonowaniu społecznym mogą być zagrożeni niedostosowaniem społecznym. Placówka pomaga w sytuacjach, gdy uczeń ma problemy w nauce, sprawia kłopoty w domu lub w szkole, ma trudności w kontaktach z rówieśnikami i dorosłymi oraz gdy jego rodzina jest w trudnej sytuacji i nie może mu pomóc w rozwiązaniu jego problemów.

         Pod względem organizacji „Dom przy Rynku” jest placówką feryjną, koedukacyjną, zapewniającą opiekę 36 wychowankom stacjonarnym i 14 dochodzącym.
Placówka w swojej siedzibie nie posiada szkoły, jednakże zapewnia naukę wychowankom w szkołach rejonowych na terenie m.st. Warszawy: podstawowych, gimnazjach i ponadgimnazjalnych. Gdy zachodzi potrzeba organizuje miejsca w szkołach przysposabiających do zawodu oraz szkołach specjalnych.

         Głównym celem pracy Ośrodka jest przygotowanie i wdrożenie wychowanka do życia w społeczeństwie, odbudowanie więzi rodzinnych i przywrócenie dziecka rodzinie. Ośrodek zapewnia wychowankom wsparcie edukacyjno – terapeutyczne, w ramach którego doskonalą umiejętności szkolne oraz społeczne. Praca wychowawcza skupia się na kształtowaniu podstawowych umiejętności psychospołecznych, zdolności do samokontroli, rozwijania zachowań adaptacyjnych i uczenia technik kontroli własnych emocji przy jednoczesnym uwzględnianiu wszystkich sfer osobowości stosownie do indywidualnych potrzeb i możliwości wychowanków. Zajęcia są realizowane przez wychowawców oraz specjalistów.
Dodatkowo placówka wspomaga rozwój wychowanków tworząc ofertę zajęć dodatkowych, rozwijając zainteresowania młodzieży. Ośrodek nastawiony jest na współpracę z rodzinami wychowanków, celem poprawy umiejętności wychowawczych.

         W ośrodku pracuje zespół doświadczonych wychowawców z przygotowaniem resocjalizacyjnym, pracują tu też: socjaterapeuta, psycholog oraz terapeuta uzależnień. Kadra SOW to osoby nieustannie podnoszące swoje zawodowe kwalifikacje, doświadczone w pracy z dziećmi i młodzieżą zagrożoną niedostosowaniem społecznym.

niesamowita przygoda

8 marca nasi wychowankowie przez chwilę poczuli się jak prawdziwi aktorzy , a my jak prawdziwi widzowie w teatrze. I musimy przyznać , że udało im się sprostać temu  zadaniu i nie dali się tremie. Na zajęciach socjoterapeutycznych sami przygotowywali scenariusz sztuki, która mówiła o ich życiu, jak widzą świat , a jak widzą  ich świat dorośli. I trzeba przyznać , że zarówno forma , przedstawiana treść jak i sama gra naszych młodych aktorów robiła ogromne wrażenie. Gratulujemy aktorom oraz wychowawcom, którzy pomagali im w tej niesamowitej przygodzie.

{morfeo 106}