REKRUTACJA

Specjalny Ośrodek Wychowawczy „Dom przy Rynku” jest placówką specjalizującą się w pracy z młodzieżą zagrożoną niedostosowaniem społecznym. Rekrutacja do naszego ośrodka odbywa się na wniosek rodziców lub opiekunów kandydata.

Warunkiem niezbędnym do przyjęcia jest posiadanie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną właściwą dla poprzedniej szkoły. W sytuacji braku orzeczenia, kandydat nie może być przyjęty w poczet wychowanków SOW.

Ośrodek przyjmuje wychowanków głównie z terenu Warszawy lub okolic. Podstawą przyjęcia jest zawsze analiza sytuacji szkolnej i rodzinnej kandydata podczas rozmowy rekrutacyjnej z psychologiem lub pedagogiem, w razie potrzeby również dyrektorem ośrodka, z kandydatem i jego rodzicami/opiekunami prawnymi. W sytuacji podjęcia decyzji negatywnej, nasi specjaliści służą radą i informacjami na temat placówek właściwych dla kandydata.

Przed ostatecznym przyjęciem wychowanka, rodzice zobowiązani są do złożenia wypełnionego podania i dostarczenia pozostałej niezbędnej dokumentacji:

  • orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego,
  • skrócony odpis aktu urodzenia – kserokopia (oryginał do poświadczenia),
  • ostatnie świadectwo szkolne,
  • zdjęcie niezbędne do legitymacji szkolnej,
  • w przypadku ucznia spoza Warszawy – skierowanie Biura Edukacji m.st. Warszawy wydane na wniosek Starosty Powiatu właściwego dla miejsca zamieszkania kandydata.

Rekrutacja do naszego ośrodka odbywa się przez cały rok szkolny. Należy telefonicznie umówić się na spotkanie pod numerem: 22 8315033 oraz wypełnić podanie.