Pomoc psychologiczno-pedagogiczna

Procedury organizacji i udzielania pomocy psychologiczno - pedagogicznej w Specjalnym Ośrodku Wychowawczym „Dom przy Rynku”

 

1. Specjalny Ośrodek Wychowawczy „Dom przy Rynku” w Warszawie zwany dalej SOW organizuje i udziela wychowankom pomocy psychologiczno - pedagogicznej, zgodnie z oddzielnymi przepisami, m.in. poprzez:

a) diagnozowanie środowiska wychowanków,

b) stwarzanie wychowankom warunków do świadomego i aktywnego ich udziału w procesie dydaktycznym i wychowawczym,

c) rozpoznawanie potencjalnych możliwości oraz indywidualnych potrzeb wychowanków oraz umożliwienie ich zaspokojenia,

d) rozpoznawanie przyczyn trudności w nauce i niepowodzeń szkolnych oraz analizowanie przyczyn tych niepowodzeń,

e) wspieranie nauczycieli i rodziców w działaniach wyrównujących szanse edukacyjne wychowanków,

f) określanie form i sposobów udzielania pomocy wychowankom, w tym wychowankom uzdolnionym, odpowiednio do rozpoznanych potrzeb,

g) udzielanie wychowawcom pomocy w dostosowaniu wymagań edukacyjnych w stosunku do wychowanków, u których stwierdzono trudności w uczeniu się,

h) prowadzenie doradztwa pedagogicznego i psychologicznego dla wychowanków oraz ich rodziców,

i) udzielanie pomocy wychowankom w zakresie orientacji zawodowej, prowadzenie zajęć z doradztwa zawodowego

j) rozwijanie umiejętności wychowawczych wychowawców i rodziców wychowanków,

k) wspieranie rodziców i wychowawców w rozwiązywaniu problemów wychowawczych,

l) podejmowanie działań profilaktyczno - wychowawczych wynikających z programu profilaktyczno - wychowawczego SOW,

ł) podejmowanie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych,

m) współpracę SOW z poradnią psychologiczno - pedagogiczną w zakresie prowadzenia specjalistycznych zajęć o charakterze terapeutycznym.

2. SOW udziela wychowankom pomocy psychologiczno - pedagogicznej na podstawie indywidualnego programu edukacyjno - terapeutycznego (IPET), opracowanego dla każdego wychowanka, po uprzednim dokonaniu wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania ucznia (WOPFU) zgodnie z odrębnymi przepisami.

3. Program opracowuje Zespóoł ds. pomocy psychologiczno – pedagogicznej zwany dalej zespołem, którzy tworzą odpowiednio wychowawcy grup wychowawczych i specjaliści prowadzący zajęcia z wychowankiem. Zespół, co najmniej dwa razy w roku szkolnym dokonuje okresowej wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania ucznia oraz w miarę potrzeb dokonuje modyfikacji programu.

4. Zespół zajmuje się diagnozowaniem wychowanków, planowaniem pomocy psychologiczno - pedagogicznej, jej realizacją i badaniem efektywności działań.

5. Rodzic/opiekun prawny i pełnoletni uczeń ma prawo uczestniczyć w spotkaniach zespołu do spraw pomocy psychologiczno-pedagogicznej, o czym rodzica/opiekuna prawnego, wychowawca zawiadamia telefonicznie.

6. Zebrania zespołu odbywają się w miarę potrzeb.

7. Pomoc psychologiczno – pedagogiczna w SOW, organizowana jest m.in. w formie:

a) zajęć dydaktyczno – wyrównawczych,

b) zajęć specjalistycznych: socjoterapeutycznych i innych zajęć o charakterze terapeutycznym,

c) porad i konsultacji dla wychowanków,

d) porad, konsultacji, warsztatów i szkoleń dla rodziców i nauczycieli,

e) zajęć rozwijających uzdolnienia.

8. Rodzic/opiekun prawny wychowanka o ustalonych formach, okresie udzielania pomocy psychologiczno - pedagogicznej oraz wymiarze godzin, w którym poszczególne formy pomocy będą realizowane jest informowany poprzez zapoznanie się z arkuszem WOPFU oraz IPET, składając na nim własnoręczny podpis.