RODO

Kontakt

Inspektor Ochrony Danych Osobowych - Bartłomiej Wójcik

adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Specjalnym Ośrodku Wychowawczym "Dom przy Rynku” (dalej zwanym SOW ) reprezentowanym przez Dyrektora.

2. Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zakresie działania SOW a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych za pomocą adresu e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

3. Administrator danych osobowych przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. Rozdział 4, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody”.

4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu/celach:

a) wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na SOW.

b) realizacji umów zawartych z kontrahentami SOW.

c) w pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody.

5. W związku z przetwarzaniem danych w celach o których mowa w pkt 4 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:

a) organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;

b) inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z SOW przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem jest Dyrektor SOW.

6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 4, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

7. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:

a) prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;

b) prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne;

c) prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), w przypadku gdy:

- dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane,

- osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych,

- osoba, której dane dotyczą wycofała zgodę na przetwarzanie danych osobowych, która jest podstawą przetwarzania danych i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania danych,

- dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem,

- dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa;

d) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w przypadku, gdy:

- osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych,

- przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia,

- Administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń,

- osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych, do czasu ustalenia czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;

e) prawo do przenoszenia danych – w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:

- przetwarzanie danych odbywa się na podstawie umowy zawartej z osobą, której dane dotyczą lub na podstawie zgody wyrażonej przez tą osobę,

- przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany;

f) prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych – w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:

- zaistnieją przyczyny związane z Pani/Pana szczególną sytuacją, w przypadku przetwarzania danych na podstawie zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej przez Administratora,

- przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą jest dzieckiem.

8. W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit a RODO), przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.

9. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu w SOW Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

10. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny.

11. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa.

12. Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

 

 

Postanowienia dotyczące obowiązków wynikających z RODO

 

§ 1. Definicje:

 1. Porozumienie – porozumienie, które uzupełnia niniejszy załącznik.

 2. RODO - rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r.
  w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
  i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1).

 3. Ośrodek - rozumie się przez to Specjalny Ośrodek Wychowawczy "Dom przy Rynku", reprezentowaną przez dyrektora.

 4. Szkoła – rozumie się przez to drugą stronę Porozumienia inną niż Ośrodek SOW o której mowa w Porozumieniu.

 5. Strony – rozumie się przez do obie strony o których mowa w Porozumieniu.

§ 2. Ośrodek składa następujące oświadczenie:

 1. Administratorem danych osobowych jest Specjalny Ośrodek Wychowawczy „Dom Przy Rynku”, ul. Rynek Nowego Miasta 4 00-229 Warszawa. Kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. .

 2. Dane osobowe Szkoły są przetwarzane w ramach określonych przepisami prawa zgodnie z wymogiem ustawowym i warunkiem porozumienia, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b
  i c RODO. Dane osobowe są przechowywane do czasu realizacji celów oraz zgodnie z prawem.

 3. W związku z przetwarzaniem danych osobowych Szkole przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych, do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania
  i przenoszenia, a także prawo do wniesienia sprzeciwu, oraz inne uprawnienia w tym zakresie wynikające z obowiązujących przepisów prawa.

 4. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu danych osobowych Szkole przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego
  w sprawach ochrony danych osobowych.

 5. Dane osobowe będą przechowywane na terenie Unii Europejskiej, nie będą przetwarzane
  w sposób zautomatyzowany, nie będą przekazywane państwom trzecim.

§ 3. W przypadku, gdy porozumienie wiąże się z przekazaniem Ośrodkowi danych osobowych, stosuje się następujące zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych:

 1. Ośrodek zapewnia przestrzeganie zasad przetwarzania i ochrony danych osobowych zgodnie z przepisami RODO oraz wydanymi na jego podstawie krajowymi przepisami z zakresu ochrony danych osobowych.

 2. Ośrodek zobowiązuje się do przetwarzania powierzonych danych osobowych podczas realizacji porozumienia, tylko w jej zakresie oraz do niewykorzystywania danych osobowych
  w celach niezwiązanych z wykonywaniem tego porozumienia.

 3. Ośrodek zobowiązuje się przy przetwarzaniu danych osobowych podczas realizacji tego porozumienia do zabezpieczenia danych poprzez stosowanie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych zapewniających adekwatny stopień bezpieczeństwa.

 4. Ośrodek zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy danych osobowych, do których będzie miał dostęp w związku z wykonywaniem porozumienia, zarówno w trakcie trwania porozumienia jak i po jej wygaśnięciu lub rozwiązaniu zgodnie z art. 26 ust.1 RODO.

 5. Ośrodek może powierzyć dane osobowe do dalszego przetwarzania podwykonawcom jedynie w celu wykonania Porozumienia oraz po uzyskaniu uprzedniej zgody Szkoły. Zgoda Szkoły musi mieć formę pisemną pod rygorem nieważności.

 6. Ośrodek zobowiązuje się do nadania stosownych upoważnień do przetwarzania danych osobowych wszystkim osobom, które będą przetwarzały powierzone dane w celu realizacji niniejszego Porozumienia oraz będzie prowadził i aktualizował ich rejestr.