SOW budynek

Specjalny Ośrodek Wychowawczy „Dom przy Rynku”

Dawny Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii nr 5 „Dom przy Rynku” w Warszawie jest placówką, która od lat pracuje z podopiecznymi sprawiającymi kłopoty wychowawcze zarówno w szkole jak i w środowisku naturalnym. Ośrodek wspiera uczniów, którzy z powodu zaburzeń rozwojowych, trudności w uczeniu się oraz zaburzeń w funkcjonowaniu społecznym mogą być zagrożeni niedostosowaniem społecznym. Placówka pomaga w sytuacjach, gdy uczeń ma problemy w nauce, sprawia kłopoty w domu lub w szkole, ma trudności w kontaktach z rówieśnikami i dorosłymi oraz gdy jego rodzina jest w trudnej sytuacji i nie może mu pomóc w rozwiązaniu jego problemów.

Pod względem organizacji „Dom przy Rynku” jest placówką feryjną, koedukacyjną, zapewniającą opiekę 40 wychowankom stacjonarnym.  Placówka w swojej siedzibie nie posiada szkoły, jednakże zapewnia naukę wychowankom w szkołach rejonowych na terenie m.st. Warszawy: podstawowych i ponadpodstawowych. Gdy zachodzi potrzeba organizuje miejsca w szkołach przysposabiających do zawodu oraz szkołach specjalnych.

Głównym celem pracy Ośrodka jest przygotowanie i wdrożenie wychowanka do życia w społeczeństwie, odbudowanie więzi rodzinnych i przywrócenie dziecka rodzinie. Ośrodek zapewnia wychowankom wsparcie edukacyjno – terapeutyczne, w ramach którego doskonalą umiejętności szkolne oraz społeczne. Praca wychowawcza skupia się na kształtowaniu podstawowych umiejętności psychospołecznych, zdolności do samokontroli, rozwijania zachowań adaptacyjnych i uczenia technik kontroli własnych emocji przy jednoczesnym uwzględnianiu wszystkich sfer osobowości stosownie do indywidualnych potrzeb i możliwości wychowanków. Zajęcia są realizowane przez wychowawców oraz specjalistów.
Dodatkowo placówka wspomaga rozwój wychowanków tworząc ofertę zajęć dodatkowych, rozwijając zainteresowania młodzieży. Ośrodek nastawiony jest na współpracę z rodzinami wychowanków, celem poprawy umiejętności wychowawczych.

W ośrodku pracuje zespół doświadczonych wychowawców z przygotowaniem resocjalizacyjnym, pracują tu też: socjaterapeuta, psycholog oraz terapeuta uzależnień. Kadra SOW to osoby nieustannie podnoszące swoje zawodowe kwalifikacje, doświadczone w pracy z dziećmi i młodzieżą zagrożoną niedostosowaniem społecznym.