Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności Biuletynu Informacji Publicznej Specjalnego Ośrodka Wychowawczego „Dom przy Rynku”

 

Specjalny Ośrodek Wychowawczy „Dom przy Rynku” zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do Biuletynu Informacji Publicznej Specjalnego Ośrodka Wychowawczego „Dom przy Rynku”.

 • Data publikacji strony internetowej: 2012-12-06
   
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-03-31
   

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności wymienionych poniżej:

 1. Brak jest transkrypcji opisowej niektórych materiałów dźwiękowych.
   
 2. Niektóre linki mogą być dwuznaczne dla użytkowników i nie są wystarczająco opisane.
   
 3. Brak dostępności wszystkich funkcjonalności za pomocą klawiatury.
   
 4. Niektóre z zamieszczonych plików to graficzne pliki PDF.
   
 5. Niektóre informacje przedstawiono jedynie w formie graficznej.
   
 6. Część zdjęć nie posiada opisu alternatywnego.
   
 7. Na niektórych stronach brak jest odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów.
   
 8. Niektóre elementy tekstowe nie mają możliwości zmiany rozmiaru czcionki.
   
 9. Brak jest możliwości zmiany odstępów między wyrazami lub liniami tekstu.
   

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 2021-03-31
   

Deklarację sporządzono na podstawie audytu przeprowadzone przez Fundację Integracja w Warszawie.

 

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Ewelina Roślik - GwaraTen adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu  22 831 50 33. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, lub jakiegoś jej elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć do podmiotu skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury skargę można złożyć do Rzecznika Praw Obywatelskich https://www.rpo.gov.pl/pl

 

Dostępność architektoniczna

Specjalny Ośrodek Wychowawczy „Dom przy Rynku” mieści się w dwupiętrowej kamienicy przy Rynku Nowego Miasta, która wpisana jest do Rejestru Zabytków od 1965 r. Ośrodek ze względu na swoją specyfikę podlega ustawie o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.

1.Wejście do budynku j nie jest dostosowane dla osób z niepełnosprawnością. Przed wejściem głównym są dwustopniowe schody - brak platform, pochylni.

2. Korytarze wewnętrzne nie posiadają platformy, brak windy, która umożliwiłaby przemieszczenie się na wyższe kondygnacje. Na poziomie „0” brak progów w ciągach komunikacyjnych. 

3. Sekretariat, gabinet dyrektora, wicedyrektora, pedagoga, stołówka i kuchnia znajdują się na poziomie „0”, sale wychowanków – poziom „1” i „2”, gabinety specjalistów - doradcy zawodowego, psychologa, socjoterapeuty oraz biblioteka – poziom „3”.

4. Nie posiadamy pętli indukcyjnych oraz systemu informacji głosowych dla osób niedosłyszących.

5. Nie zapewniamy możliwości obsługi osób słabosłyszących/niesłyszących w języku migowym.

6. W pobliżu Ośrodka brak wyznaczonych miejsc postojowych dla osób niepełnosprawnych.

7. Możliwy jest wejście do placówki z psem asystującym i psem przewodnikiem.

 

Aplikacje mobilne

Ośrodek nie posiada aplikacji mobilnych.

 

Dyrektor

SOW Dom przy Rynku

Ewelina Roślik Gwara

tel. 22 831 50 33

Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego - FORMAT PDF